Biblioteka Publiczna w Andrzejewie

Ksiażki to nasza pasja

Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo

Z dnia 02.11.2016 roku wchodzi w życie nowy regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo.

 

Załącznik 1 do zarządzenia nr. 5 z dnia 02.11. 2016 Kierownika BPG z dnia 02.11.2016 r.

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny jest podstawowym wewnętrznym aktem normatywnym określającym strukturę organizacyjną Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo, zwaną dalej Biblioteką, zakres działania, zasady określające sposoby i metody działania struktur organizacyjnych Biblioteki, zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników pełniących funkcję kierownicze oraz ich pozostałych pracowników.

§ 2

Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo działa na podstawie następujących przepisów prawnych

 • Ustawy z dnia 27.06.1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539)
 • Ustawy z dnia 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr. 1591 z późn.zm.)
 • Statusu nadanego uchwałą Nr. XXX/108/09 Rady Gminy w Andrzejewie z dnia 30.12.2009 r.
 • Ustawy z dnia 08.03.1990 o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz.U. z 2001r Nr.142 poz.)
 • § 3

 

Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa

 1. Postanowienia ogólne
 2. Podmiot i zakres działań biblioteki
 3. Gospodarka finansowa biblioteki
 4. Struktura organizacyjna biblioteki
 5. Zasady zarządzania biblioteką
 6. Postanowienia końcowe
 • § 4

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie organizacyjnym jest mowa o :

 1. Bibliotece – rozumie się przez to Bibliotekę Publiczną Gminy z siedzibą w Andrzejewie
 2. Organizatorze - rozumie się przez to Gminę Andrzejewo
 3. Gminie - rozumie się przez to Gminę Andrzejewo
 4. Wójt - rozumie się przez to Wójta Gminy Andrzejewo
 5. Kierownik- rozumie się przez to kierownika biblioteki
 6. Ustawie- rozumie się przez to ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

7.Statucie – rozumie się przez to Statut Biblioteki

 • § 5

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury o charakterze publicznym, posiadającą osobowość prawną wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora

§ 6

 1. Siedziba biblioteki znajduje się w miejscowości Andrzejewo
 2. Terenem działania Biblioteki jest obszar gminy Andrzejewo
 3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Andrzejewo
 4. Bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem biblioteki sprawuje Wójt Gminy Andrzejewo
 • § 7

 

Biblioteka korzysta z fachowej pomocy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego i pełni funkcję biblioteki powiatowej – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej

Podmiot i zakres działania biblioteki

 

 • § 8

 

 1. Do podstawowych zadań biblioteki należy:
 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych  ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentacyjnych, dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy własnego regionu
 • udostępnienie zbiorów na miejscu, wypożyczanie zbiorów na zewnątrz ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie działalności informacyjno- bibliotecznej
 • popularyzacja książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego gminy
 • współpraca z bibliotekami innych sieci, miejscowymi szkołami, przedszkolami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami w celu organizowania i prowadzenia działalności służącej rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych mieszkańców
 • prowadzenie różnorodnych form pracy popularyzujących wiedzę i kulturę ( wystawy, kiermasze, konkursy, imprezy czytelnicze, wieczorki poetyckie).

 

 • § 9

 

 1. Do zadań biblioteki może należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo – badawczej, wydawniczej
 2. Biblioteka może podejmować inne działania w zakresie upowszechniania kultury wynikające z potrzeb i zainteresowań lokalnego społeczeństwa
 • § 10

 

 1. Zakres prac gromadzenia i opracowywania zbiorów
 2. Zbieranie i rozpatrywanie dezyderatów czytelników i bibliotekarzy w sprawach zakupu książek
 3. Analizowanie zawartości i stopnia wykorzystania zbiorów
 4. Zakup zbiorów bibliotecznych
 5. Zakres udostępniania zbiorów

Do obowiązków pracowników  nalezą prace związane z przechowywaniem, udostępnianiem, porządkowaniem i konserwacją zbiorów, a także prace związane z informacją biblioteczną i pracą z czytelnikiem.

W szczególności do obowiązków pracowników należą:

 1. Prace związane z księgozbiorem i jego dokumentacją oraz przygotowanie zbiorów do udostępniania
 2. Inwentaryzowanie zbiorów( jednostkowe i sumaryczne)
 3. Opracowywanie techniczne nabytków(porządkowanie, znakowanie, opracowywanie)
 4. Zaopatrywanie materiałów bibliotecznych w karty wypożyczeń
 5. Prowadzenie rejestru przybytków
 6. Włączenie książek na półki wg schematu rozmieszczania zbiorów (układ systematyczny)
 7. Selekcja księgozbioru, wycofanie książek wg aktualnych zaleceń
 8. Sporządzenie protokołu ubytków
 9. Prowadzenie rejestru ubytków
 10. Aktualizacja napisów informacyjnych oraz rozdzielaczy  w księgozbiorze i katalogach
 11. Bieżące podliczanie  wartości księgozbioru (inwentarze)
 12. Bieżąca konserwacja zbiorów (zszywanie, klejenie)
 13. Prace związane z udostępnieniem zbiorów czytelnikom
 14. Przyjmowanie czytelników i ich ewidencja, prowadzenie kartoteki czytelników i zobowiązań
 15. Wypożyczenie i przyjmowanie materiałów bibliotecznych, prowadzenie ewidencji wypożyczeń
 16. Prowadzenie dziennika statystycznego
 17. Wysyłanie upomnień do czytelników dłużników
 18. Udzielenie czytelnikom pomocy w doborze lektury
 19. Pomoc czytelnikom w korzystaniu ze źródeł informacyjnych
 20. Analiza wykorzystania prasy
 21. Prowadzenie lekcji bibliotecznych oraz prelekcji, przyjmowanie wycieczek szkolnych
 22. Prowadzenie zajęć z dziećmi: gry, zabawy rebusy, krzyżówki, wieczory baśni, konkursy recytatorskie, plastyczne
 23. Współpraca ze szkołami, przedszkolem
 24. Wykonywanie sprawozdań z działalności biblioteki

Gospodarka Finansowa Biblioteki

 

 • § 11

 

 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienie oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania
 2. Biblioteka otrzymuje z budżetu gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności w tym na:

- wyposażenie

- prowadzenie działalności bibliotecznej zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych

- doskonalenie zawodowe pracowników

- wynagrodzenie pracowników

-utrzymanie i eksploatacja majątku

- podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest plan finansowy ustalony przez kierownika

-biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów

-roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Wójta

-obsługę finansową biblioteki zapewnia Urząd Gminy

Struktura organizacyjna Biblioteki

 • § 12

 

 1. Organem zarządzającym biblioteką jest kierownik
 2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Andrzejewo zgodnie z ustawą z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 3. Pracownicy biblioteki mają obowiązek sumiennego wykonywania powierzonych obowiązków służbowych
 4. Przestrzegania dyscypliny pracy, zasad BHP, p.poż
 5. Prawidłowe i terminowe sporządzanie wszelakiej dokumentacji zwłaszcza statystyki dziennej biblioteki
 6. Terminowe i właściwe załatwianie zadań powierzonych z zakresu czynności oraz zasad zaleconych przez przełożonego
 7. Uzupełnianie wiadomości fachowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkoleń
 8. Kompetencje i odpowiedzialność  pracowników określają szczegółowe zakresy czynności zatwierdzone przez kierownika .

Zasady zarządzenia Biblioteką

 

 • § 13

 

 1. Kierownik kieruje całością działalności biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz
 2. Kierownik jest przełożonym pracownika. biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę
 3. Wójt wykonuje wobec kierownika czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym
 4. Kierownik ustala regulamin organizacyjny biblioteki i inne wewnętrzne akty normatywne
 5. Kierownik jest odpowiedzialny za realizacje planu finansowego biblioteki
 6. Kierownik i pracownicy biblioteki  powinni posiadać kwalifikację odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach
 7. Nadzór nad biblioteką sprawuje organizator, który dokonuje kontroli i  oceny działalności.

Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Dokumenty i pisma urzędowe przychodzące do biblioteki oraz z niej wychodzące podlegają rejestracji na zasadach określonych w instytucji kancelaryjnej
 2. Kierowanie polityką informacyjną należy do kompetencji kierownika
 3. Regulamin organizacyjny podlega zaopiniowaniu przez Wójta Gminy Andrzejewo
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania
 5. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego ustalenia.