Biblioteka Publiczna w Andrzejewie

Ksiażki to nasza pasja

Działalność

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2015 ROKU

Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo

ul. Warszawska 34A pow. ostrowski tel: 661-602-030

//Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./ www.biblioteka.andrzejewo.net                                                                     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

         /strona www, blog/                                                                                                                                                /e-mail(e)/

Podstawowe dane liczbowe

L.p.

 

 

31.12.2014 31.12.2015
ogółem miasto wieś ogółem miasto wieś

1.

Liczba placówek bibliotecznych

                               w tym:

-       biblioteki

-       filie

                                           w tym:

-        dla dzieci

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Liczba oddziałów

                        w tym:

-       dla dzieci

-       inne, jakie?*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Liczba punktów bibliotecznych

-

-

-

-

-

-

Liczba placówek bibliotecznych połączonych
z ośrodkami kultury

                         w tym:

-     biblioteki

-     filie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Liczba filii bibliotecznych połączonych

ze szkołami

-

-

-

-

-

-

2.

Księgozbiór w wol.

17530

-

17530

17922

-

17922

Przybyło ogółem wol.

                w tym:

-       z zakupu

                              w tym:

-             ze środków organizatora

-             ze środków MKiDN

-            z innych środków, jakich?**

962

-

962

831

-

831

962

-

962

831

-

831

779

-

779

651

-

651

183

-

183

180

-

180

- - - - - -
Ubyło wol. 769 - 769 438 - 438

 

L.p.

 

 

31.12.2014 31.12.2015
ogółem miasto wieś ogółem miasto wieś

3.

Zbiory specjalne w jedn. inw.

                     w tym:

-        dokumenty elektroniczne

-        materiały audiowizualne

                              w tym:

-   audiobooki (książki mówione)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Liczba użytkowników

                        w tym:

-       czytelników

627 - 627 663 - 663

434

-

434

436

-

436

5.

Liczba wypożyczeń książek w wol. (na zewnątrz)

9598

-

9598

9728

-

9728

Liczba udostępnień książek w wol. (na miejscu)

109

-

109

112

-

112

6.

Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich, 

w tym z wykształceniem:

-  wyższym bibliotekarskim

-  średnim bibliotekarskim

-  wyższym innym

1

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

 

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

 1. Budżet samorządowy zrealizowany na działalność Biblioteki w 2015 r.

      Ogółem zł : 95500

            w tym:

                        - zaplanowany na zakup książek w zł  15000

                        - zrealizowany na zakup książek w zł 15000 (bez dotacji MKiDN)

 1. Budżet samorządowy zaplanowany na działalność Biblioteki na 2016 r.

Ogółem zł:  97000

            w tym:

-    na zakup książek w zł 15000

 1. Zmiany w sieci bibliotecznej w porównaniu z rokiem 2014. Placówki: nowe, zawieszone, zlikwidowane; rozłączone, połączone z innymi instytucjami kultury. Plany zmian w 2016 r.

       Sieć biblioteczna nie ulega zmianie w porównaniu z rokiem ubiegłym.

 1. Wpływ nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  (w zakresie możliwości łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury)
  na organizację bibliotek (oficjalne i nieoficjalne działania podejmowane przez samorządy w 2015 r. i ewentualne  plany na 2016 r., Państwa uwagi i opinie).

 

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie wpłynęła na funkcjonowanie biblioteki.

W bieżącym roku planowana jest przeprowadzka biblioteki do własnego budynku, który Urząd Gminy zakupił po byłym Banku Spółdzielczym i przekazał na własność bibliotece. Budynek ten, w obecnym stanie wymaga remontu. Z końcem stycznia będzie złożony wniosek do Biblioteki narodowej o wsparcie finansowe na remont i modernizację biblioteki.

 1. Obsługa specjalnych grup użytkowników (niepełnosprawnych, seniorów):

-  liczba użytkowników niepełnosprawnych (orientacyjna);

-  zbiory:

-  książki dużą czcionką (wol.), odbiorcy i wykorzystanie;

-  audiobooki: (jedn. inw.), odbiorcy i wykorzystanie;

-  usługa „książka na telefon”: TAK / NIE (niepotrzebne skreślić);

-  wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (np. Autolektor, Window-Eyes itp.);

-  czy strona www Biblioteki dostosowana jest do potrzeb czytelników niedowidzących (wyraźny kontrast, możliwość powiększenia czcionki itp.);

-  formy współpracy (oficjalnej i nieoficjalnej) z organizacjami i instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne. Prosimy wymienić i szerzej opisać.

- W bibliotece zarejestrowanych jest 4 czytelników niepełnosprawnych, którym księgozbiór jest dostarczony przez członków rodziny, bądź bibliotekarza. Dużym utrudnieniem dla osób starszych jest usytuowanie biblioteki na piętrze.

- Biblioteka posiada 5 egzemplarzy książek pisanych dużą czcionką z których korzystają osoby niedowidzące.

- biblioteka nie posiada audiobooków i nie jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie.

- W bibliotece prowadzona jest obsługa „ Książka na telefon’’.

- Strona internetowa biblioteki nie jest dostosowana do potrzeb czytelników niepełnosprawnych.

- Współpraca (oficjalna i nieoficjalna) z organizacjami i instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne – biblioteka nie prowadzi współpracy z organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne, ponieważ na terenie gminy takich organizacji nie ma.

 1. E-usługi bibliotek

E-booki: TAK / NIE (niepotrzebne skreślić). Jeżeli tak, proszę podać:

-     nazwy udostępnianych baz e-booków. Czy Biblioteka podpisała umowę-konsorcjum
z innymi bibliotekami? Z którymi?

-     liczbę dostępnych tytułów;

-     czy dostęp do e-booków jest możliwy tylko w siedzibie Biblioteki czy również on-line poza Biblioteką? Odbiorcy i wykorzystanie;

-     rezygnacja z tej formy w 2015 r.

Licencjonowane bazy danych udostępniane czytelnikom: TAK / NIE (niepotrzebne skreślić). Jeżeli tak, proszę podać:

-       nazwy;

-       odbiorcy i wykorzystanie.

Digitalizacja: czy Biblioteka digitalizuje własne zbiory, tworząc kolekcje cyfrowe? TAK / NIE (niepotrzebne skreślić). Jeżeli tak, proszę podać:

-  nazwę (współ)tworzonej biblioteki cyfrowej. Czy Biblioteka podpisała umowę-konsorcjum z innymi bibliotekami? Z którymi?

-  jakie zbiory zostały już objęte procesem digitalizacji i jakie są plany w tym zakresie na 2016 r.?

-  odbiorcy i wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów.

Biblioteka nie prowadzi e-usług,

- Nie podpisała umowy konsorcjum z innymi bibliotekami,

- nie posiada w swojej kolekcji e-booków,

Biblioteka nie posiada licencjonowanych baz danych i nikomu ich nie udostępnia.

- Digitalizacja

Biblioteka nie digitalizuje materiałów bibliotecznych ze względu na brak specjalistycznego sprzętu i nie planuje takich działań w 2016roku.

 1. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków (udział w programach, grantach, sponsoring; środki wypracowane – jakie?):

-       na działalność bieżącą;

-       na inwestycje.

Biblioteka nie korzystała z żadnych pozabudżetowych źródeł dochodu, nie były składane wnioski inwestycyjne ze względu na brak własnego wkładu finansowego.

Nie brała udziału w programach i grantach.

 1. Lokale biblioteczne

-       budowa, rozbudowa, nowe lokale (2015 r.);

-       plany na przyszłość;

-       przykłady ciekawych aranżacji wnętrz pod kątem różnych grup użytkowników (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży).

Biblioteka mieści się w wynajętym lokalu. Nie prowadzono żadnych inwestycji i remontów, ponieważ budynek jest nowy. Z dniem 30 grudnia 2015r. zakupiono budynek po byłym Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na lokal biblioteczny.

 1. Oferta dla imigrantów i obsługa tej grupy użytkowników: konkretne przykłady inicjatyw lokalnych (zbiory, formy pracy, zajęcia edukacyjne itp.).

 

Na terenie gminy nie przebywają imigranci i biblioteka nie jest dostosowana do obsługi tej grupy użytkowników.

 1. Obsada kadrowa

-         placówki pracujące w jednoosobowej obsadzie kadrowej (w wymiarze 1 etat lub mniej);

-         forma zatrudnienia dyrektora / kierownika: na czas nieokreślony / określony – na jaki okres?

-         zmiany na stanowisku dyrektora / kierownika w 2015 r. i planowane w 2016 r.

Biblioteka pracuje w jednoosobowej obsadzie.

Kierownik (1 etat) zatrudniony na czas nieokreślony.

W 2015 roku nie było zmian na stanowisku kierownika biblioteki. W 2016 roku nie jest planowana zmiana na stanowisku kierownika biblioteki.

 

 1. Plany związane z komputeryzacją i wdrażaniem nowoczesnych usług w 2016 r.

 

Biblioteka nie planuje zmiany programu bibliotecznego. Planowane jest dalsze wprowadzanie księgozbioru oraz uruchomienia katalogi on-line.

 

 1. Czy Biblioteka prowadzi działania windykacyjne za pośrednictwem firm zewnętrznych? Jeśli tak, prosimy o krótką informację, z podaniem kwoty odzyskanej w 2015 r.

 

Biblioteka nie prowadziła działań windykacyjnych za pośrednictwem firm zewnętrznych. Samodzielnie starała się odzyskiwać wypożyczone egzemplarze wysyłając pocztą upomnienia, bądź spotykając ludzi w innych okolicznościach lub dzwoniąc pod wskazany numer telefonu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko:

-        dyrektora/kierownika* Biblioteki

Elżbieta Rostkowska

-        prezydenta/burmistrza/wójta* (Organizatora Biblioteki): nr tel., fax, e-mail, adres urzędu

Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski tel: 86/2717003

-